author's copyright TRẦN XUÂN AN

         12 tháng 3 HB6 (2006) /  07 tháng 4 HB6 ( 2006 )

05/01/07

           

 

 

      Lời thưa

 

      Tệp 1

 

      Tệp 2

 

      Tệp 3

 

      Tệp 4

 

      Tệp 5

 

      Tệp 6

 

      Tệp 7

 

      Tệp 8

 

      Tệp 9

 

      Tệp 10

 

      Tệp 11

 

      Tệp 12

 

      Phụ lục

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

Xem:

     

http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

                                                                                                         

                

 

 

                                              

 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                  

                                                                                                      

 

                 

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

 

KỲ VĨ

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886)

 

                             

 

 

                                                             

 

                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

         Tệp 12

 

TRẦN XUÂN AN

(biên soạn)

 

TIỂU SỬ BIÊN NIÊN 

K̀ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824 – 1886)

 “kẻ thù lớn nhất

của chủ nghĩa thực dân Pháp”   

(bổ sung)  [*]

 (Tệp 12)

Tiếp theo các trang web:

http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

http://tranxuanantsbnvt2.blogspot.com/

 

 

NHÂN CHỨNG CÙNG THỜI

 

DANH SÁCH SỬ THẦN QUỐC SỬ QUÁN TRIỀU NGUYỄN BIÊN SOẠN  “ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN”  CÁC KỈ IV, V, VI [**]

 

 

A.  

ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN ĐỆ TỨ KỈ (IV) [1847 – 1883]:

 

I. DANH SÁCH THỨ NHẤT V SỬ THẦN TRIỀU NGUYỄN (năm Thành Thái thứ 6, Giáp ngọ [1894], trở về trước,  “đă làm rồi”  [nguyên văn, tập 27, sđd., tr. 26]) [***]:

1) Tổng tài:

Nguyễn Hữu Độ, Phan Đ́nh B́nh, Nguyễn Trọng Hợp

2) Phó tổng tài:

Trương Quang Đản, Đoàn Văn Hội, Bùi Ân Niên, Nguyễn Thuật

3) Toản tu:

Hoàng Hữu Xứng, Vũ Nhự, Thành Ngọc Uẩn, Trịnh Tỉnh Tiềm, Tô Châu

4) Biên tu:

Ngô Huệ Liên, Trịnh Ngũ Văn, Nguyễn Hoàn Hoành, Thái Đ́nh Thạc, Nguyễn Xuân Toản, Trần Trạm, Trương Trọng Hữu, Lê Hân, Hồng Thiết, Ưng Phương

5) Hiệu khảo:

Lê Mậu Đàn, Hoàng Trung, Hồ Đắc Mưu, Hồ Quư Thiều, Hồng Trước, Hoàng Qú

6) Đằng lục:

Hồ Chất, Hồ Hữu Bằng, Nguyễn Tất Quang, Trần Ngọc Tú, Nguyễn Thoại, Lê Ngoạn, Phan Văn Tiếu, Văn Hữu Điển, Trần Đại Lượng, Lê Chuân, Nguyễn Hữu Cận, Dương Đ́nh Huấn, Hoàng Lưu, Trịnh Quang Huyến, Ngô Thanh Điềm, Hà Văn Chất, Hoàng Cương, Nguyễn Long, Lê Khắc Phổ, Lê Hải, Vũ Đ́nh Quế, Trần Đức Nhuận

7) Thu chưởng:

Đặng Văn Khoa, Hoàng Văn Trung, Khương Văn Tán, Nguyễn Văn Nho, Hoàng Lệnh Tự, Lê Bá Nhượng, Nguyễn Văn Để

 

II. DANH SÁCH THỨ HAI V SỬ THẦN TRIỀU NGUYỄN (năm Thành Thái thứ 6, Giáp ngọ [1894], trở về sau,  “nhiều lần làm tiếp tục”  [nguyên văn, tập 27, sđd., tr. 29]):

 

1) Tổng tài:

Trương Quang Đản

2) Phó tổng tài:

Hoàng Hữu Xứng

3) Toản tu:

Nguyễn Quán, Ngô Huệ Liên, Nguyễn Liễn

4) Biên tu:

Hồ Trung Lương, Nguyễn Trọng Thưởng, Phạm Tuân, Trương Đức Uẩn,

5) Thừa biện:

Trần Dĩnh Sĩ, Đàm Khiêm, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Hỗn, Hoàng Mậu, Nguyễn Văn Chấn, Vương Đ́nh Trân, Từ Thiệp, Đặng Nguyên Cẩn, Nguyễn Khoa Đàm

6) Đằng lục:

Nguyễn Quát

7) Thu chưởng:

Nguyễn Cận

8) Đằng tả:

Hồ Xuân Hiên, Hồ Hoành, Hoàng Khải, Vũ Thiệu, Nguyễn Đại Đoan, Phan Tập, Trịnh Quang Bích

 

 

B. 

ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN ĐỆ NGŨ KỈ (V) [1883 – 1885]:

 

DANH SÁCH SỬ THẦN TRIỀU NGUYỄN:

 “Khởi làm từ năm Thành Thái thứ chín, Đinh dậu (1897) đến năm thứ mười bốn, Nhâm dần (1902); trước sau gồm 6 năm; xong việc hiệu chính, sửa chép thành biên; dâng vào kho sử”  (nguyên văn, tập 36, sđd., tr. 13).

1) Tổng tài:

Trương Quang Đản

2) Phó tổng tài:

Nguyễn Thuật, Hoàng Hữu Xứng, Cao Xuân Dục

3) Toản tu:

Nguyễn Quán, Ngô Huệ Liên, Trần Sĩ Trác, Nguyễn Liễn

4) Biên tu:

Lê Đ́nh Luyện, Hồ Trung Lượng, Vũ Ngọc Liễn, Phạm Tuân, Nguyễn Thiện Hành

5) Khảo hiệu:

Trịnh Hữu Phu, Hoàng Văn Quỳ, Hồng Trứ (Trước / Chước), Lê Kinh Tuấn

6) Đằng lục:

Nguyễn Thoại, Lê Nguyên Xán, Nguyễn Hữu Cận, Nguyễn Quát, Lê Chuân, Đồng Văn Tốn, Nguyễn Trọng Đỉnh

7) Thu chưởng:

Hoàng Văn Trung, Nguyễn Cận

8) Đằng tả:

Nguyễn Đại Đoan, Phan Văn Tập, Vơ Thiệu, Hồ Hoành, Lê Thiệuoanhhan Va

 

 

C. 

ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN ĐỆ LỤC KỈ (VI) [1885 – 1888]:

 

 “Năm Thành Thái thứ sáu (1894), kính định chương tŕnh, chuẩn cho sửa soạn bộ ‘Cảnh tông Thuần hoàng đế thực lục chính biên’ làm kỉ thứ sáu”; “năm Thành Thái thứ mười sáu (1904), sách đă làm xong, đem tiến tŕnh, nhưng chưa được dụ chuẩn y”  (nguyên văn, tập 37, sđd., tr. 8). Đến ngày 12 tháng 7, năm Duy Tân thứ ba (1909), mới được dụ cho khắc in.

 

I. DANH SÁCH THỨ NHẤT V SỬ THẦN TRIỀU NGUYỄN

1) Tổng tài:

Cao Xuân Dục

2) Phó tổng tài:

[không có; có lẽ kiêm nhiệm]

3) Toản tu:

Nguyễn Vỹ, Lưu Đức Xứng, Ngô Huệ Liên, Trần Sán

4) Biên tu:

Lê Đ́nh Luyện, Nguyễn Thiện Hạnh, Phạm Tuân, Trương Tuấn Nhiếp, Phạm Khắc Doăn, Nguyễn Xuân Thưởng

5) Khảo hiệu:

Lê Hoàn, Trần Cán

6)Thừa biện:

[không có; có lẽ kiêm nhiệm]

7) Đằng lục:

Lê Hy, Nguyễn Quát, Lê Chuân, Nguyễn Trọng Đĩnh, Nguyễn Hữu Cận, Đồng Trọng Duật, Trần Văn Diệu, Dương Hưng Lang

8) Thu chưởng:

Phan Văn Tập, Nguyễn Đại Đoan

9) Đằng tả:

[không có; có lẽ kiêm nhiệm].

 

II. DANH SÁCH THỨ HAI V SỬ THẦN TRIỀU NGUYỄN:

1) Tổng tài:

Cao Xuân Dục

2) Phó tổng tài:

[không có; có lẽ kiêm nhiệm]

3) Toản tu:

Lưu Đức Xứng, Ngô Liên, Trần Sán

4) Biên tu:

Lê Đ́nh Luyện, Nguyễn Thiện Hạnh, Phạm Tuân, Trương Tuấn Nhiếp, Phạm Khắc Doăn

5) Thừa biện:

Nguyễn Đ́nh Diểu, Nguyễn Đ́nh Điển, Nguyễn Xuân Thưởng

6) Khảo hiệu:

Lê Hoàn, Trần Cán, Văn Phú Trí

7) Đằng lục:

Lê Hy, Nguyễn Quát, Lê Chuân, Nguyễn Trọng Đĩnh, Nguyễn Hữu Cận, Đồng Trọng Duật, Trần Văn Diệu, Dương Hưng Lang

8) Thu chưởng:

Phan Văn Tập, Nguyễn Đại Đoan

9) Đằng tả:

[không có; có lẽ kiêm nhiệm].

 

 

Danh sách dịch giả và người hiệu đính thuộc Viện Sử học Việt Nam (tại Hà Nội) [Nxb. KHXH]:

 

Hoa Bằng, Nguyễn Danh Chiên, Nguyễn Thế Đạt, Trần Huy Hân, Đỗ Mộng Khương, Trịnh Đ́nh Rư, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Ngô Hữu Tạo, Phạm Huy Giu, Cao Huy Giu, Nguyễn Mạnh Duân, Trương Văn Chinh, Nguyễn Trọng Hân …

 

____________

 

[*] Người biên soạn (Trần Xuân An) đă chép lại danh sách này và đă đưa vào cuốn sách sưu tuyển  “Những trang ĐNTL.CB. về Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường và các sự kiện thời ḱ đầu chống Pháp…” vào tháng 4-2001 (tháng 5 âl., Tân tị HB1). Nay xin bổ sung vào cuốn này, để tỏ rơ ư thức tôn trọng sự đóng góp vào sử học (trong đó có bản quyền danh tính) của quư vị sử gia và sử thần nói chung (mặc dù có một số người vốn xem Nguyễn Văn Tường là kẻ thù) , cũng như bản quyền dịch thuật của quư vị dịch giả (trong các danh sách ghi trên). Mặt khác, tôi muốn nhấn mạnh đến hiệu quả về tính khách quan của phương thức làm việc tập thể trong lĩnh vực sử học (tính hội thẩm).

[**] Mặc dù  “Đại Nam thực lục chính biên”  kỉ thứ ba (1841 – 1847) ghi chép rất ít về Nguyễn Văn Tường, người biên soạn (Trần Xuân An) cũng xin lược chép thêm một số sử thần đă biên soạn kỉ này. Danh sách như sau: Trương Đăng Quế, Trần Tiễn Thành, Phan Thanh Giản (tổng tài); Lâm Duy Thiếp, Lê Bá Thận, Trương Quốc Dụng, Phan Huy Vịnh, Nguyễn Tư Giản, Lê Tuấn, Đỗ Đăng Đệ (phó tổng tài); Tô Trân, Phạm Hữu Nghi, Phạm Chi Hương, Bùi Quỹ, Vũ Phạm Khải, Phạm Huy, Lê Lượng Bạt, Bùi Sĩ Tuyển, Pham Huy Bính, Phạm Huy, Nguyễn Phong, Đăng Văn Kiều, Phạm Quư Đức, Trần Liên Huy, Phan Văn Nhă, Đặng Đức Địch, Nguyễn Khuyến, Trần Khánh Tiến (toản tu); Vũ Văn Tuấn, Phan Đ́nh Dương, Nguyễn Huy Lịch, [v.v…], Nguyễn Liên, Nguyễn Quán, Nguyễn Hữu Chỉnh [v.v…]  (biên tu)…

[***] Trong giai đoạn sơ thảo  “Đại Nam thực lục chính biên”  kỉ thứ tư (1847 – 1883), đúng ra, c̣n có sự tham gia của Nguyễn Văn Tường (tổng tài), Phạm Thận Duật (phó tổng tài) vào các năm 1883 – 1885, nhưng cả hai đều bị truất khỏi danh sách, sau cuộc kinh đô quật khởi (05-7-1885). Xin lưu ư: Kỉ thứ tư (1847 – 1883) này chỉ thực sự được biên soạn lại về sau, vào triều Thành Thái, như đă ghi trên. Ngoài ra, thiết tưởng cũng xin lưu ư thêm: Nguyễn Văn Tường và Phạm Thận Duật c̣n có sự đóng góp vào việc hiệu chỉnh và khắc in  “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” , nhưng trong danh sách chỉ c̣n tên của Phạm Thận Duật, c̣n Nguyễn Văn Tường bị truất hẳn danh tính.

 

 

 

Địa chỉ người biên soạn:

 

TRẦN XUÂN AN

71B Phạm Văn Hai

(cửa hiệu tạp phẩm Phan Huyên)

Phường 3, Tân B́nh

Thành phố Hồ Chí Minh.

 

ĐT: [08].8453955

& 0908 803 908

Điện thư: tranxuanan_vn@yahoo.com

 

   

 HẾT

 

Xếp chữ xong 

TỆP 12 (BỔ  SUNG),

vào lúc 17 giờ 00 phút,

ngày thứ hai (thứ ba cũ) 02-03 HB6 ( 2006 )

[ 03 tháng hai, Bính tuất HB6 ]

tại Tp. HCM., Việt Nam.

 

 Trần Xuân An    

 

xem tiếp phu luc ) 

 

Trở về trang chủ

THÔNG BÁO

              Cập nhật: 05/01/07

              (tháng / ngày / năm)

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7