author's copyright
TRẦN XUÂN AN

                 12 tháng 3 HB6 (2006) /  07 tháng 4 HB6 ( 2006 )

05/01/07

           

 

Lời thưa 

   

Tệp 1

    

Tệp 2

    

Tệp 3

   

Tệp 4

   

Tệp 5

    

Tệp 6

    

Tệp 7

      

Tệp 8

        

Tệp 9

    

Tệp 10 

   

Tệp 11 

     

Tệp 12  

     

Phụ lục   

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Kính dâng lên bàn thờ cao tổ phụ:

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 – 1886)

 

Trần Xuân An,

nội hậu duệ thế hệ thứ năm.

  

Xem:

     

http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/

 

______________________

______________________

 

 

SAU BỘ TRUYỆN - SỬ KÍ

- KHẢO CỨU TƯ LIỆU LỊCH SỬ

"PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG"

(TRẦN XUÂN AN, NXB. VĂN NGHỆ TP. HCM., 2004),

HAI CUỐN SÁCH

"TIỂU SỬ BIÊN NIÊN

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886),

KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP"

&

"NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886),

MỘT NGƯỜI TRUNG NGHĨA"

DO TRẦN XUÂN AN BIÊN SOẠN & KHẢO LUẬN,

ĐĂ ĐƯỢC NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

(CHI NHÁNH TẠI TP.HCM.)

ẤN HÀNH, 9-2006

 

 Bấm vào những chữ link-hóa trên

hoặc bấm vào 2 đường nối kết trang (links) dưới đây:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/an_moi_2.htm

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com/

để xem h́nh ảnh hai b́a sách của hai cuốn sách mới xuất bản...

 

02 tháng 11 năm HB6 (2006)

[12 tháng 9 Bính tuất HB6]

TXA.

 

 

______________________

______________________

 

 

22 tháng 7 HB6:

 

TRẦN XUÂN AN

                                                                                                      

                

 

 

                                              

 

                                                                                        

 

                                                  

                                                                                   

 

                 

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

 

KỲ VĨ

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886),

kẻ thù không đội trời chung

của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

                             

 

                                                             

 

                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Trở về trang chủ

                               THÔNG BÁO

              Cập nhật: 05/01/07

              (tháng / ngày / năm)

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7