Web.: Tác giả TRẦN XUÂN AN

Web. -- Author Tran Xuan An --  Web.

 

   http://tranxuanan.writer.googlepages.com  

 

 

                 Host: GOOGLE PAGE CREATOR

 

Ngày bổ sung link web mới: 28-3 HB7 (2007)

 


 

Web. Tác phẩm TRẦN XUÂN AN & Web. của TRẦN XUÂN AN

Web. -- Tran Xuan An's works (books) -- Web.   &   Web. -- Tran Xuan An's --  Web.

 

 

 

author's copyright

all rights reserved

 

 

       

 

   

 

 

  Sơ đồ Web. Tác phẩm Trần Xuân An

  (web. A -- xây dựng trên host của GOOGLE / Docs ...)

 

 

 

Link chính:

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

 

  

TRANG CHỦ web A


www.tranxuanan-writer.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc biệt:

SƯU HỢP TUYỂN

NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI

 

  

 

 

 

 

 

  

Trang chủ -- Tác phẩm

Lời ngỏ & danh mục tác phẩm

 

 

 

 

   

Biểu trưng -- Tác giả

Logos & vài nét về hành trạng tác giả

 

 

 

 

  

Bài mới -- sách mới

Những bài viết chưa sắp xếp thành sách

 

 

 

 

  

Liên lạc -- Góp ý

Các loại địa chỉ & thông tin bản quyền

 

 

 

 

  

Sơ đồ web. A & web. B

Trang này

 

 

 

  Sơ đồ Web. của Trần Xuân An

  (web. B -- xây dựng trên host của DOTSTER / c.1ASPhost)

 

 

TRANG GỐC:

Link gốc:  

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

Trang gốc dẫn đến trang 2 links chính ( 2 links );

Trang 2 links chính dẫn đến 2 trang chủ:

-- TRANG CHỦ 1 (xem phía dưới)
-- TRANG CHỦ 2 (xem phía dưới)

     

 

TRANG CHỦ 1 web B


c.1asphost.com/TrXuanAn/

an/an_index.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc biệt:

SƯU HỢP TUYỂN

NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI

Như ở web A; khác host,

cách trình bày

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Danh mục tác phẩm

Gần y như ở web A, chỉ khác host

 

 

 

 

  

Tác giả

Như ở web A; khác host, cách trình bày

 

 

 

 

  

Hình ảnh

Như ở web A; khác host, cách trình bày

 

 

 

 

  

Bài mới -- sách mới

Như ở web A; khác host, cách trình bày

 

 

 

 

  

Liên lạc

Như ở web A; khác host, cách trình bày

 

 

TRANG CHỦ 2 web B


c.1asphost.com/TrXuanAn/

txa/Index.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Danh mục tác phẩm

Dẫn về các trang tác phẩm như trên

 

 

 

 

  

Tác giả

Khác cách trình bày

 

 

 

 

  

Bài mới -- sách mới

Dẫn về trang bài mới, sách mới trên

 

 

 

 

 

Liên lạc

Khác cách trình bày

 

 

 

 

  

Sơ đồ

Trang sơ đồ web B

 

 

  

 

 

©

 

 

Adapted from EXAMPLE TEMPLATE which The "GoGo" industrial cooperation's "GoGoXe" group had used & created

Phỏng theo BIỂN NỀN MẪU mà nhóm "GoGoXe" của tập đoàn công nghệ GoGo đã sử dụng & thiết kế

(Cước chú này chỉ có giá trị trong phạm vi giới hạn là kĩ thuật thiết kế biển nền [template] của 2 trang sơ đồ & liên lạc mà thôi)

(This footnote is valid only within the limits of tecnical design of template of these two pages: site-map & link address, and only these).

Ngày lập trang này: 30-01 HB7 (2007)

Ngày bổ sung link web mới: 28-3 HB7 (2007)

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Trở về "Những trang trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

Trang chủ:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

   lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

09-5 HB7