Nhận được sách tặng,

thành thật cảm ơn

& trân trọng giới thiệu cùng người đọc:

Phù sa ca gió

                                               tập thơ in chung của 12 tác giả:

 

  

 

 

 

■ HỒ CHÍ BỬU                  

Tây Ninh

■ KHAKY CHÀM

Sài G̣n  &  Tây Ninh

NGÔ HỮU ĐOÀN

Quảng Ngăi

■ NGỌC THUỲ GIANG

Đồng Nai

■ TRẦN NGỌC HƯỞNG

Tiền Giang

■ DƯƠNG ĐỨC KHÁNH

Thừa Thiên -- Huế

■ THÁI THANH NGUYÊN

Quảng Trị & TP. HCM.

■ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

Tiền Giang

■ TRIỆU NGUYÊN PHONG

Quảng Trị & Thừa Thiên -- Huế

■ TRẦN ANH TÀI

Tiền Giang

■ MẶC PHƯƠNG TỬ

Tiền Giang

■ THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Sài G̣n & TP.HCM.  

 

 

H́nh b́a, nguồn: Web Ngô Hữu Đoàn

 

■ HỒ CHÍ BỬU

Tây Ninh

■ KHAKY CHÀM

Sài G̣n  &  Tây Ninh

■ NGÔ HỮU ĐOÀN

Quảng Ngăi

■ NGỌC THUỲ GIANG

Đồng Nai

■ TRẦN NGỌC HƯỞNG

Tiền Giang

■ DƯƠNG ĐỨC KHÁNH

Thừa Thiên -- Huế

■ THÁI THANH NGUYÊN

Quảng Trị & TP. HCM.

■ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

Tiền Giang

■ TRIỆU NGUYÊN PHONG

Quảng Trị & Thừa Thiên -- Huế

■ TRẦN ANH TÀI

Tiền Giang

■ MẶC PHƯƠNG TỬ

Tiền Giang

■ THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Sài G̣n & TP.HCM.

     

                                                                                     THƠ NGÔ HỮU ĐOÀN

 

Trần Ngọc Hưởng

tuyển chọn

 

N xuất bản Văn Nghệ TP.HCM.,

tháng 4 năm 2007

 

 

Trở về trang mục lục Giao Lưu:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

Trang chủ Web. Tác giả Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

Host: GOOGLE PAGE CREATOR