Web Tác giả Trần Xuân An

 

Tư liệu HỘI NGHỊ PARIS, 1973:

 

 

TOÀN VĂN TIẾNG VIỆT

“ĐỊNH ƯỚC CỦA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM”

KÍ KẾT TẠI PARIS NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 1973

 

Chính phủ Canada, Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ Cộng hoà Pháp, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà nhân dân Hungary, Chính phủ Cộng hoà Indonésia, Chính phủ Cộng hoà nhân dân Ba Lan, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan, Chính phủ Việt Nam cộng hoà và Chính phủ Liên bang Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Sô-viết;

 

Với sự có mặt của ông Tổng Thư kí Liên hiệp quốc;

 

Nhằm mục đích ghi nhận các Hiệp định đă kí kết, bảo đảm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hoà b́nh ở Việt Nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam (1), góp phần vào hoà b́nh và bảo đảm hoà b́nh ở Đông Dương, đă thoả thuận cam kết tôn trọng và thi hành những điều khoản sau đây:

 

Điều 1:

 

Các bên kí kết Định ước này trịnh trọng ghi nhận tuyên bố tán thành và ủng hộ bản hiệp định hoà b́nh chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà b́nh ở Việt Nam ngày 27-01-1973 và bốn nghị định (2) kí kết cũng vào ngày đó.

 

Điều 2:

 

Các bên kí kết Định ước này ghi nhận Hiệp định đáp ứng các nguyện vọng, các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của nước Việt Nam, quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam (1) và đáp ứng nguyện vọng tha thiết về hoà b́nh của tất cả các nước trên thế giới. Hiệp định là một cống hiến to lớn đối với hoà b́nh, quyền tự quyết, độc lập dân tộc và việc cải thiện quan hệ giữa các nước. Hiệp định và các Nghị định thư phải được tôn trọng triệt để và phải thi hành nghiêm chỉnh.

 

Điều 3:

 

Các bên kí kết Định ước này trịnh trọng ghi nhận những cam kết của các bên kí kết Hiệp định và các Hiệp định thư tôn trọng triệt để và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định và các Nghị định thư.

 

Điều 4:

 

Các bên kí kết Định ước này trịnh trọng công nhận và triệt để tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của nước Việt Nam cũng như quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam. Các bên kí kết Định ước này triệt để tôn trọng Hiệp định và các Nghị định thư bằng cách không có hành động nào trái với các điều khoản của Hiệp định và các Nghị định thư.

 

Điều 5:

 

V́ sự nghiệp hoà b́nh lâu dài ở Việt Nam, các bên kí kết Định ước này kêu gọi tất cả các nước triệt để tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của nước Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam. Triệt để tôn trọng Hiệp định và các Nghị định thư bằng cách không có bất cứ hành động nào trái với các điều khoản của Hiệp định và các Nghị định thư.

 

Điều 6:

 

(a) Bốn bên kí kết Hiệp định hoặc hai bên Miền Nam Việt Nam, mỗi bên có thể tự ḿnh hoặc bằng hành động thống nhất, thông báo cho các bên khác kí kết Định ước này về t́nh h́nh thi hành Hiệp định và các Nghị định thư. V́ các báo cáo và ư kiến của Uỷ ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát về việc kiểm soát và giám sát việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định và các nghị định thư thuộc nhiệm vụ của Uỷ ban sẽ gửi đến bốn bên kí kết Hiệp định và hai bên Miền Nam Việt Nam nên các bên đó có trách nhiệm, mỗi bên tự ḿnh hoặc hành động thống nhất, nhanh chóng chuyển các báo cáo và ư kiến đó đến các bên khác kí kết Định ước này.

 

(b) Bốn bên kí kết Hiệp định và hai bên Miền Nam Việt Nam cũng sẽ mỗi bên tự ḿnh hoặc bằng hành động thống nhất, chuyển thông báo những báo cáo và ư kiến nói trên cho các bên tham gia Hội nghị Quốc tế về Việt Nam để biết.

 

Điều 7:

 

(a) Trong trường hợp xảy ra một sự vi phạm Hiệp định và các Nghị định thư, đe doạ hoà b́nh, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của nước Việt Nam, hoặc quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam, các bên kí kết Hiệp định và các Nghị định thư, mỗi bên sẽ tự ḿnh hoặc bằng hành động thống nhất, trao đổi ư kiến với các bên khác kí kết Định ước này, để xác định những biện pháp cần thiết để giải quyết.

 

(b) Hội nghị Quốc tế về Việt Nam sẽ được họp lại khi Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ Hoa Kỳ thay mặt cho các bên kí kết Hiệp định (3) cùng yêu cầu, hoặc khi có sáu, hoặc hơn sáu bên kí kết Định ước này, yêu cầu.

 

Điều 8:

 

Để góp phần vào hoà b́nh và bảo đảm hoà b́nh ở Đông Dương, các bên kí kết Định ước này nghi nhận lời cam kết của các bên kí kết Hiệp định tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lănh thổ và nền trung lập của Kampuchea và của Lào như Hiệp định đă quy định.

 

Các bên kí kết Định ước cũng thoả thuận tôn trọng các điều trên và sẽ không có bất cứ hành động nào trái với các điều trên, và kêu gọi các nước khác cũng làm như thế.

 

Điều 9:

 

Định ước này sẽ có hiệu lực từ khi đại diện toàn quyền của tất cả 12 bên kí và sẽ được tất cả các bên thi hành triệt để. Việc kí kết vào Định ước này không phải là sự công nhận bất cứ một bên nào trong trường hợp mà trước đây chưa có sự công nhận đó (4).

 

 

Làm thành 12 bản tại Paris, ngày 02 tháng 3 năm 1973, bằng tiếng Việt Nam, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Pháp và tiếng Nga. Tất cả các bản đều có giá trị như nhau.

 

 

Thay mặt (TM.) Chính phủ Canada

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

MITCHELL SHARP

 

TM. Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

CƠ BẰNG PHI

 

TM. Chính phủ Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

WILLIAM P. ROGERS

 

TM. Chính phủ Cộng hoà Pháp

Tổng trưởng Bộ Ngoại giao

MAURICE SCHUMANN

 

TM. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

NGUYỄN THỊ B̀NH

 

TM. Chính phủ Cộng hoà nhân dân Hungary

Tổng trưởng Bộ Ngoại giao

JANOS PETER

 

TM. Chính phủ Cộng hoà Indonesia

Tổng trưởng Bộ Ngoại giao

ADAM MALIK

 

TM. Chính phủ Cộng hoà nhân dân Ba Lan

Tổng trưởng Bộ Ngoại giao

STEFAN OLSZOWSKI

 

TM. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

NGUYỄN DUY TRINH

 

TM. Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

ALEC DOUGLAS-HOME

 

TM. Chính phủ Việt Nam cộng hoà

Tổng trưởng Bộ Ngoại giao

TRẦN VĂN LẮM

 

TM. Chính phủ Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

ANDREI A. GROMYKO

 

___________________________

 

Ghi chú của WebTgTXA.:

 

(1) WebTgTXA. dùng chữ nghiêng và đậm nét, để nhấn mạnh các cụm từ được lặp lại nhiều lần trong Định ước này, đặc biệt là: “quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam”.

 

(2) Bốn Nghị định thư:

 

1. Về Uỷ ban quốc tế Kiểm soát và Giám sát;

 

2. Về việc trao trả nhân viên quân sự bị bắt, thường dân nước ngoài bị bắt và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ;

 

3. Về ngưng bắn ở Miền Nam Việt Nam và về các Ban Liên hợp Quân sự;

 

4. Về việc tháo gỡ và vô hiệu hoá ḿn trên các thuỷ lột Việt Nam dân chủ cộng hoà.

 

(3) Căn cứ vào những cụm từ, WebTgTXA. sử dụng bằng kiểu chữ nghiêng và đậm nét trên, người t́m hiểu, nghiên cứu tư liệu sử học này sẽ thấy: vai tṛ chủ chốt vẫn chỉ hai bên: “Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà” “Chính phủ Hoa Kỳ”. Chính Uỷ ban Giải Nobel Hoà b́nh cũng đă trao giải cho Lê Đức Thọ (VNDCCH.) & Kissinger (HK.).

 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1973/

 

Kissinger nhận giải (1/2) nhưng Lê Đức Thọ từ chối không nhận giải (1/2). Sự từ chối của Lê Đức Thọ chắc hẳn là v́ Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam tại Hà Nội đă dự đoán t́nh h́nh và quyết tâm giải quyết vấn đề bằng bạo lực chiến tranh, như từ sau thời điểm ấy cho đến 30-4-1975, chúng ta đă thấy và sử kí đă ghi nhận.

 

(4) Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam, trong những cuộc họp đầu tiên của Hội nghị Paris, không được phía Hoa Kỳ và Việt Nam cộng hoà công nhận. Hẳn câu này ám chỉ điều đó.

 

 

Nguồn tư liệu: Tạp chí Đối Diện, số 48, tháng 7-1973, tr. 111-115.

Bản gơ phím vi tính & ghi chú: WebTgTXA., 15-8 HB7 (2007).

 

 

►► Xem thêm:

Toàn văn HIỆP ĐỊNH GENÈVE, 20-7-1954

& Toàn văn TUYÊN BỐ CUỐI CỦA HỘI NGHỊ GENÈVE, 21-7-1954

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dich_hd-geneve-1954.htm

Toàn văn HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973, bản tiếng Việt

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/hdparis-1973_saigonbao.htm

►► Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời ḱ đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885): 

Cưỡng ước 1862  |  Cưỡng ước 1874  |  Cưỡng ước 1883  |  Cưỡng ước 1884

________________________________________________________________________________________________

    

Ư KIẾN NGƯỜI ĐỌC  (Link cũ)

http://txawriter.wordpress.com  (Link mới)

 

Trở về

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-4

 

& trang bài mới -- sách mới -- tin tức mới 1, 2 & 3: 

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-1.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-3

 

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

    lên đầu trang (top page)   

 

Đưa lên web: từ ngày 15-8 HB7