Web Tác giả Trần Xuân An

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

(SÁNG TÁC, BIÊN KHẢO, NGHỊ LUẬN)

TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR

Những trang các ḍng dẫn [links] riêng của từng cuốn sách:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

 

H́nh b́a số sách đă được xuất bản với h́nh thức in giấy:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/biasach

h_comnlmxanh_b1.JPG

 

 

h_hatchminh_b1.JPG

 

 

h_hatvdotmen_b1.JPG

 

 

h_kebnvbao_b1.JPG

 

 

h_langlopho_b1.JPG

 

 

h_nangmua_b1.JPG

 

 

h_ngauhdtho_b1.JPG

 

 

h_ngoittgieng_b1.JPG

 

 

h_nvt-trunghia_b1.jpg

 

 

h_pcdt-nvt_b1.jpg

 

 

h_quenydau_b1.JPG

 

 

h_sendbthbinh_b1.JPG

 

 

h_toivotduong_b1.JPG

 

 

h_tsbiennien-nvt-b1.jpg

 

 

 

 

1. NẮNG VÀ MƯA -- tập thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

nang_vmua.htm 44k  
nang_vmua_p1.htm 199k  
nang_vmua_p2.htm 244k  

2. HÁT CHIÊU HỒN M̀NH -- tập thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

hat_chminh.htm 18k  
hat_chminh_p1.htm 313k  
hat_chminh_p2.htm 272k  
hat_chminh_p3.htm 320k  

3. TÔI VẪN Ở TRÊN ĐƯỜNG -- tập thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

toi_votduong.htm 42k  
toi_votduong_p1.htm 139k  
toi_votduong_p2.htm 197k  

4. LẶNG LẼ Ở PHỐ -- tập thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

lang_lopho.htm 21k  
lang_lopho_p1.htm 282k  
lang_lopho_p2.htm 168k  
lang_lopho_p3.htm 208k  

5. KẺ BỊ NÉM VÀO BĂO -- tập thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

ke_bnvbao.htm 40k  
ke_bnvbao_p1.htm 209k  
ke_bnvbao_p2.htm 267k  

6. HÁT VỚI ĐỜI ƠI THƯƠNG MẾN -- tập thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

hat_vdotmen.htm 15k  
hat_vdotmen_p1.htm 234k  
hat_vdotmen_p2.htm 228k  
hat_vdotmen_p3.htm 253k  

7. QUÊ NHÀ YÊU DẤU -- trường ca thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

que_nydau.htm 20k  
que_nydau_p1.htm 276k  
que_nydau_p2.htm 322k  
que_nydau_p3.htm 290k  

8. GIỌT MỰC, CÁNH ĐỒNG VÀ VỞ KỊCH ĐIÊN -- tập thơ ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

giot_mcdvvkdien.htm 21k  
giot_mcdvvkdien_p1.htm 311k  
giot_mcdvvkdien_p2.htm 329k  
giot_mcdvvkdien_p3.htm 370k  

9. THƠ NHỮNG MÙA HƯƠNG -- tập thơ ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

tho_nmuahuong.htm 13k  
tho_nmuahuong_p1.htm 202k  
tho_nmuahuong_p2.htm 254k  

10. MÙA HÈ BÊN SÔNG -- tiểu thuyết ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

mua_hbsong_1.htm 271k  
mua_hbsong_2.htm 127k  
mua_hbsong_3.htm 112k  
mua_hbsong_4.htm 122k  
mua_hbsong_5.htm 184k  
mua_hbsong_6.htm 246k  
mua_hbsong_7.htm 173k  
mua_hbsong_8.htm 161k  
mua_hbsong_9.htm 135k  
mua_hbsong_10.htm 195k  
mua_hbsong_11.htm 197k  
mua_hbsong_12.htm 215k  
mua_hbsong_13a.htm 260k  
mua_hbsong_13b.htm 276k  
mua_hbsong_14.htm 206k  
mua_hbsong_15.htm 206k  
mua_hbsong_ct1.htm 80k  
mua_hbsong_ct2.htm 160k  
mua_hbsong_ct3.htm 71k  
mua_hbsong_pl1.htm 53k  
mua_hbsong_pl2.htm 163k  
mua_hbsong_pl3.htm 192k  
mua_hbsong_gp.htm 46k  
mua_hbsong_ha_dsong_gp.htm 24k  
mua_hbsong_ha_gp.htm 2k  
TXAcauHienLuongphiaboNam_nhingan.JPG 238k  
HinhanhbosongThachHan_covua.JPG 96k  
HinhanhcauHienLuongbobac_size_vua.jpg 20k  
hinhanhcauvachoDongHa_size_nho.JPG 115k  
HinhanhtrambomThachHan_covua.JPG 94k  
HinhanhTXAphiaboNam_size_vua.JPG 73k  

11. CÓ MỘT NƠI LÁ MĂI XANH -- tiểu thuyết (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

co_mnlmxanh-1.htm 105k  
co_mnlmxanh-2.htm 158k  
co_mnlmxanh-3.htm 156k  
co_mnlmxanh-4.htm 86k  
co_mnlmxanh-5.htm 86k  
co_mnlmxanh-6.htm 102k  
co_mnlmxanh-7.htm 105k  
co_mnlmxanh-8.htm 162k  

12. NGÔI TRƯỜNG THÁNG GIÊNG -- tiểu thuyết (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

ngoi_ttgieng.htm 19k  
ngoi_ttgieng_p1.htm 170k  
ngoi_ttgieng_p2.htm 193k  
ngoi_ttgieng_P3.htm 119k  
ngoi_ttgieng_p4.htm 143k  
ngoi_ttgieng_p5.htm 207k  
ngoi_ttgieng_p6.htm 163k  
ngoi_ttgieng_p7.htm 143k  
ngoi_ttgieng_p8.htm 156k  
ngoi_ttgieng_p9.htm 171k  
ngoi_ttgieng_p10.htm 161k  
ngoi_ttgieng_p11.htm 132k  
ngoi_ttgieng_p12.htm 147k  
ngoi_ttgieng_pluc.htm 28k  

13. SEN ĐỎ, BÀI THƠ HOÀ B̀NH -- tiểu thuyết (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

sen_dbthbinh-1.htm 228k  
sen_dbthbinh-2.htm 210k  
sen_dbthbinh-3.htm 228k  
sen_dbthbinh-4.htm 292k  
sen_dbthbinh-5.htm 366k  

14. NƯỚC MẮT CÓ VỊ NGỌT -- tiểu thuyết (truyện ngắn liên hoàn) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

nuoc_mcvngot_t1.htm 94k  
nuoc_mcvngot_t2.htm 66k  
nuoc_mcvngot_t3.htm 93k  
nuoc_mcvngot_t4.htm 171k  
nuoc_mcvngot_t5.htm 179k  

 

15. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) -- THƠ -- VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG -- biên soạn, chú giải

( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_1.htm 142k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_2.htm 206k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_3.htm 64k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_4.htm 61k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_5.htm 305k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_6.htm 53k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_7.htm 92k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_8.htm 203k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_9.htm 299k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_10.htm 287k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_11.htm 276k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_12.htm 229k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_13.htm 209k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_14.htm 342k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_15.htm 315k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_16.htm 151k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_17.htm 71k  
tho_nvt-vnvcnthvttuong_18.htm    Mới ! 71k  

 

Thơ chữ Hán (nguyên tác):

 
Thơ chữ Hán_Nguyễn Văn Tường (1824-1886)_http://www.tranxuanan-writer-3.blogspot.com k
Thơ chữ Hán_Nguyễn Văn Tường (1824-1886)_ttp://www.tranxuanan-writer-4.blogspot.com k

 

Trọn cuốn sách tại địa chỉ http://www.tranxuanan-writer-5.blogspot.com ...

 
1. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 1  k
2. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 2  k
3. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 3  k
4. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 4  k
5. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 5    k
6. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 6  k
7. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 7  k
8. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 8  k
9. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 9  k
10. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 10  k
11. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 11  k
12. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 12  k

 

Lưu ư: Cuốn sách này vẫn được người biên soạn (Trần Xuân An) đặt ở host Google Blogger (beta), và đă chia tệp cho dễ truy cập, theo địa chỉ với các ḍng nối trang (links) ghi trên.

16 (16a). TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP -- biên soạn, phần I (xem phần II: đề mục 16b) (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy)

( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

tieu_sbnpcdtnvtuong_lthua.htm 181k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep1.htm 152k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep2.htm 153k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep3.htm 208k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep4.htm 199k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep5.htm 342k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep6.htm 311k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep7.htm 224k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep8.htm 180k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep9.htm 185k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep10.htm 316k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep11.htm 253k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_tep12.htm 78k  
tieu_sbnpcdtnvtuong_pluc.htm 42k  

17 (16b). NHỮNG TRANG "ĐẠI NAM THỰC LỤC" VỀ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) VÀ NHỮNG SỰ KIỆN THỜI K̀ ĐẦU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001: Bản thảo tuyển chọn đă hoàn tất (2001); chưa gơ phím vi tính trọn cuốn (xem ở phần phụ lục tập I: TƯ LIỆU GỐC, đề mục 16a).

Lưu ư: Đề mục 16a và đề mục 16b: Hai phần của một bộ sách. Mỗi phần là một cuốn sách độc lập. Phần I đă xuất bản chính thức, dạng in giấy như một cuốn sách riêng biệt.

18. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), 'NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA TỪ XƯA, TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC' -- khảo luận sử học (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

nguyen_vtnntntxtkhduoc_lthua.htm 93k
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b1.htm 130k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b1_b.htm 102k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b1_c.htm 144k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b2.htm 91k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b3.htm 126k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b4.htm 86k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b5.htm 162k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b6.htm 86k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_b6_b.htm 131k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_pl1.htm 135k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_pl2.htm 150k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_pl3.htm 97k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_nsach.htm 140k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_csach.htm 155k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha1.htm 50k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2.htm 39k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_b.htm 31k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_b_bs.htm 27k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_b_bs2.htm 40k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_c.htm    31k  
nguyen_vtnntntxtkhduoc_bd.htm 35k  
LangmoNguyenVanTuong-h1-congngoai.jpg 34k  
HuynhThucKhang.jpg 30k  
MottrangConDaokisuvatulieu.jpg 94k  
Bia4ConDaokisuvatulieu.jpg 62k  
Bia1ConDaokisuvatulieu.jpg 54k  
TranXuanAntaituduongNguyenVanTuong.jpg 35k  
LangmoNguyenVanTuong-h2-biamo.jpg 88k  
LangmoNguyenVanTuong-h3-cong-binhphong-phiatrong.jpg 89k  
ThaptudaoTriBuu.jpg 35k  
BiathaptudaoTriBuu.jpg 79k  
NguyenVanTuongtrongConDaokisuvatulieu.jpg 84k  
PhanBoiChau-CuongDe.jpg 22k  
BiasachCodoHue2005.jpg 10k  
BiasachHuynhThucKhangnienpho.JPG 58k  
BiasachTuPhan-PhanBoiChau.JPG 66k  
HoangtuCanh.jpg 35k  
LuongKhaiSieu.jpg 23k  
NguyenThuongHien.jpg 64k  
PhanChauTrinh_1872-1926.jpg 3k  
TAHITI.jpg 98k  
Tahiti_bando-DEPRO.jpg 37k  
Tahiti-nganhang-Indochine.jpg 74k  
Tahiti-CARIBE-bando.jpg 34k  
Tahiti-Gauguin-duongpho-Tahiti-18.jpg 92k  
Tahiti-vua-Pomare20I.jpg 25k  
Tahiti-Thodan.jpg 82k  
TonTrungSon.JPG 5k  

Xuất xứ h́nh ảnh ở cuốn sách này: Phần lớn do TXA. đem đi quét chụp tại tiệm dịch vụ vi tính (377 LVS, P2., Tân B́nh, TP.HCM.) & từ các công cụ t́m kiếm của Google, MSN., Yahoo...

19. PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (TRỌN BỘ 4 TẬP) -- truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )         

(in trọn bộ 4 tập thành 1 cuốn, 983+2 tr.)

-- TẬP I

TranXuanAn.jpg 24k  
phu_cdtnvtuong_tep1.htm 153k  
phu_cdtnvtuong_tep2.htm 155k  
phu_cdtnvtuong_tep3.htm 162k  
phu_cdtnvtuong_tep4.htm 143k  
phu_cdtnvtuong_tep5.htm 138k  
phu_cdtnvtuong_tep6.htm 194k  
phu_cdtnvtuong_tep7.htm 175k  
phu_cdtnvtuong_tep8.htm 195k  
phu_cdtnvtuong_tep9.htm 127k  
phu_cdtnvtuong_tep10.htm 205k  
phu_cdtnvtuong_tep11.htm 187k  
phu_cdtnvtuong_tep12.htm 123k  
phu_cdtnvtuong_tep13.htm 131k  
phu_cdtnvtuong_tep14.htm 152k  
phu_cdtnvtuong_tep15.htm 159k  
phu_cdtnvtuong_tep16.htm 185k  

-- TẬP II

phu_cdtnvtuong_tep1_II.htm 154k  
phu_cdtnvtuong_tep2_II.htm 155k  
phu_cdtnvtuong_tep3_II.htm 166k  
phu_cdtnvtuong_tep4_II.htm 158k  
phu_cdtnvtuong_tep5_II.htm 187k  
phu_cdtnvtuong_tep6_II.htm 187k  
phu_cdtnvtuong_tep7_II.htm 157k  
phu_cdtnvtuong_tep8_II.htm 110k  
phu_cdtnvtuong_tep9_II.htm 215k  
phu_cdtnvtuong_tep10_II.htm 188k  
phu_cdtnvtuong_tep11_II.htm 139k  
phu_cdtnvtuong_tep12_II.htm 172k  
phu_cdtnvtuong_tep13_II.htm 195k  
phu_cdtnvtuong_tep14_II.htm 193k  
phu_cdtnvtuong_tep15_II.htm 143k  
phu_cdtnvtuong_tep16_II.htm 130k  

-- TẬP III

phu_cdtnvtuong_tep1_III.htm 172k  
phu_cdtnvtuong_tep2_III.htm 146k  
phu_cdtnvtuong_tep3_III.htm 195k  
phu_cdtnvtuong_tep4_III.htm 181k  
phu_cdtnvtuong_tep5_III.htm 151k  
phu_cdtnvtuong_tep6_III.htm 125k  
phu_cdtnvtuong_tep7_III.htm 129k  
phu_cdtnvtuong_tep8_III.htm 174k  
phu_cdtnvtuong_tep9_III.htm 121k  
phu_cdtnvtuong_tep10_III.htm 145k  
phu_cdtnvtuong_tep11_III.htm 32k  
phu_cdtnvtuong_tep12_III.htm 34k  
phu_cdtnvtuong_tep13_III.htm 33k  
phu_cdtnvtuong_tep14_III.htm 39k  
phu_cdtnvtuong_tep15_III.htm 37k  
phu_cdtnvtuong_tep16_III.htm 33k  
phu_cdtnvtuong_tep17_III.htm 31k  
phu_cdtnvtuong_tep18_III.htm 37k  
phu_cdtnvtuong_tep19_III.htm 34k  
BandoDaiNam.jpg 67k  
QuanCanvuongbiPhapchem.jpg 71k  
DoudartDeLagree.gif 32k  
HoangthanhHue.jpg 93k  
BandoHue.gif 7k  
DitichTranTienThanh.jpg 6k  
PhamThanDuat.jpg 7k  
Kinhdoquatkhoi.jpg 80k  
OCauGiay.jpg 59k  
SungcuaquanCoDen.jpg 53k  
NguyenVanTuong-hbis-a.jpg 236k  
NguyenVanTuong-hbis-b.gif 106k  
NguyenVanTuong-hbis-c.GIF 106k  
NguyenVanTuong-anhvethooAnCu.jpg 13k  
NguyenVanTuong-trieuphuc.jpg 98k  
KhuondauDaiNamquocvuong-1884.jpg 18k  
ThanhSonTay.jpg 78k  
TranchienThuanAn20-8-1883.jpg 109k  
TonThatThuyet-anhthuc.jpg 97k  
FrancisGarnier.gif 13k  
TonThatThuyet-hbis-a.jpg 8k  
VebinhHue1.jpg 74k  
VuaTuDuc.jpg 86k  

Xuất xứ h́nh ảnh trong tập sách này: Website Nguyễn Tấn Lộc, TXA.quét chụp tại tiệm dịch vụ vi tính, và truy cập qua công cụ t́m kiếm của Google, MSN., Yahoo search... (Xem xuất xứ cụ thể, chi tiết hơn ở các trang khác trong phạm vi 3 webs của TXA.).

-- TẬP IV

phu_cdtnvtuong_tep1_IV.htm 210k  
phu_cdtnvtuong_tep2_IV.htm 173k  
phu_cdtnvtuong_tep3_IV.htm 259k  
phu_cdtnvtuong_tep4_IV.htm 257k  
phu_cdtnvtuong_tep5_IV.htm 253k  
phu_cdtnvtuong_tep6_IV.htm 220k  
phu_cdtnvtuong_tep7_IV.htm 197k  
phu_cdtnvtuong_tep8_IV.htm 157k  
phu_cdtnvtuong_tep9_IV.htm 290k  
phu_cdtnvtuong_tep10_IV.htm 116k  
phu_cdtnvtuong_tep11_IV.htm 126k  
phu_cdtnvtuong_tep12_IV.htm 35k  
phu_cdtnvtuong_tep13_IV.htm 29k  
phu_cdtnvtuong_tep14_IV.htm 32k  
phu_cdtnvtuong_tep15_IV.htm 32k  
phu_cdtnvtuong_tep16_IV.htm 35k  
VuaHamNghi_thoithanhnien.jpg 9k  
PhaidoanNhaThanh_9-6-1885.jpg 70k  
HaoluyquanNhaThanh.jpg 75k  
ThanhluyBacNinhbitanpha.jpg 70k  
DuaruoccodaoPhap.jpg 61k  
HamNghi_tuoigia.jpg 40k  
TuonggiacPhapMillot.jpg 71k  
NguyenVanTuong_xuatxuanh-KRANT_GOSSELIN.jpg 41k  
NguyenVanTuong_giuongbenhTahiti.jpg 25k  
Sungthancong-Hue.jpg 56k  
ThanhThai_nho_mautim.jpg 3k  
ThanhThai_nho_aoden.jpg 39k  

Xuất xứ h́nh ảnh minh hoạ: Xem chú thích trên.

20. NGẪU HỨNG ĐỌC THƠ -- phê b́nh thơ (đă xuất bản với h́nh thức sách in giấy) ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

ngau_hdtho.htm 36k  
ngau_hdtho_b1.htm 73k  
ngau_hdtho_b2.htm 100k  
ngau_hdtho_b3.htm 102k  
ngau_hdtho_b4.htm 88k  
ngau_hdtho_b5.htm 129k  
ngau_hdtho_b6.htm 71k  
ngau_hdtho_b7.htm 136k  
ngau_hdtho_b8.htm 161k  
ngau_hdtho_b9.htm 110k  
ngau_hdtho_pl1.htm 27k  
ngau_hdtho_pl2.htm 85k  

21. SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI NƯỚC TA -- khảo luận sử học ( trang những ḍng dẫn [links] riêng )

suy_nvmsvdtlscdnta_lthua.htm 84k
suy_nvmsvdtlscdnta_b1.htm 100k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b2.htm 130k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b3.htm 129k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b4.htm 123k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b5.htm 74k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b6.htm 134k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b7.htm 68k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b8.htm 59k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b9.htm 165k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b10.htm 57k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b11.htm 53k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b12.htm 81k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b13.htm 123k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b14.htm 101k  
suy_nvmsvdtlscdnta_b15.htm 63k  
suy_nvmsvdtlscdnta_pcuoi.htm 121k  
suy_nvmsvdtlscdnta_pltho.htm 57k  

22. LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA: NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CUỘC CHIẾN TRANH VÀ HẬU CHIẾN -- nghị luận ( mục lục riêng : các nhan đề )

luanvethoichungta_b0_loingo.htm 16k  
luanvethoichungta_b1.htm 49k  
luanvethoichungta_b2.htm 116k  
luanvethoichungta_b3.htm 161k  
luanvethoichungta_b4.htm 63k  
luanvethoichungta_b5.htm 111k  
luanvethoichungta_b6.htm 148k  
luanvethoichungta_b7.htm 32k  
luanvethoichungta_b8.htm 153k  
luanvethoichungta_b9.htm 57k  
luanvethoichungta_b10.htm 54k  
luanvethoichungta_b11.htm 170k  
luanvethoichungta_b12.htm 152k  
luanvethoichungta_b13.htm 59k  
luanvethoichungta_b14.htm 46k  
luanvethoichungta_b15.htm 129k  
luanvethoichungta_b16.htm 44k  
luanvethoichungta_b17.htm 45k  
luanvethoichungta_b18.htm 28k  
luanvethoichungta_b18-p.htm 15k  
luanvethoichungta_b19.htm 89k  
luanvethoichungta_b20.htm 55k  
luanvethoichungta_b21.htm 26k  
luanvethoichungta_b22.htm 48k  
luanvethoichungta_b22-p.htm 25k  
luanvethoichungta_b23.htm 50k  
luanvethoichungta_b24.htm 15k  
luanvethoichungta_b25.htm 22k  
luanvethoichungta_b26.htm 90k  
luanvethoichungta_b27.htm 71k  
luanvethoichungta_b28.htm 71k  
luanvethoichungta_b28-p1.htm 19k  
luanvethoichungta_b28-p2.htm 17k  
luanvethoichungta_b28-p3.htm 17k  
luanvethoichungta_b29.htm 97k  
luanvethoichungta_b30.htm 87k  
luanvethoichungta_b31-cacykien.htm 50k  
luanvethoichungta_b32-doc-nqduc.htm 11k  
luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm 34k  
luanvethoichungta_b32-doc-nhoa.htm 12k  

 

25-02 HB8: 

Tập hợp các bài viết của Trần Xuân An (4 HB7 -- 3 HB8)

(Tạm xem như cuốn sách thứ 23, được tác giả tự xuất bản với h́nh thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

Nếu 2 phần 16a và 16b được tách hẳn thành 2 cuốn sách, tổng số sẽ là 23

01-11 HB8:

Tập hợp 3 -- các bài viết của Trần Xuân An (tạm xem là cuốn sách thứ 24)

 từ cuối tháng 3 HB8 đến cuối tháng 10 HB8

 

11-4 HB9 (2009): 

Cập nhật ở trang “Tập hợp 3 các bài viết của Trần Xuân An từ 3 HB8 đến 10 HB8 (cuốn sách thứ 24)”:

Danh mục tạm lập để quư người đọc tiện theo dơi: NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3 

 

 

V̀ ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN CỦA DOTSTER ( C.1ASPHOST.COM ) THƯỜNG HAY BỊ TRỞ NGẠI, NÊN TÔI ĐƯA TOÀN BỘ CÁC TRANG WEB TÁC PHẨM CỦA TÔI Ở ĐÓ SANG HOST CỦA GOOGLE PAGE CREATOR. TUY VẬY, TÔI VẪN GIỮ NGUYÊN CÁC D̉NG DẪN NỐI TRANG (LINKS) THEO C.1ASPHOST.COM TRÊN CÁC TRANG WEB NHƯ MỘT CÁCH KHẲNG ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. CÁC TRANG WEB CŨNG ĐƯỢC GIỮ Y NGUYÊN NỘI DUNG, CÁCH TR̀NH BÀY, CHỈ BỔ SUNG THÊM PHẦN CUỐI TRANG, GỒM MỘT VÀI D̉NG DẪN NỐI TRANG, NGÀY THÁNG, HOST, VÀ CÔNG CỤ ĐẾM SỐ LƯỢT NGƯỜI ĐỌC GHÉ ĐỌC... (XEM DƯỚI ĐÂY). TRÂN TRỌNG KÍNH THÔNG BÁO. THÀNH THẬT CẢM ƠN NGƯỜI ĐỌC VÀ GOOGLE, DOTSTER, MSN., YAHOO... TÁC GIẢ: TRẦN XUÂN AN.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01 & 02-5 HB7 (2007) = 15 & 16-3 Đinh hợi HB7

Bổ sung một số ḍng dẫn trang (links): 26-5 HB7

Cập nhật: 01-11 HB8 (2008)